دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدرضا   زمردیان

پست الکترونیکی : mr-zomorrodian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش و بهسازی منابع انسانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت بازرگانی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا زمردیان

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^